Verder naar hoofd artikel

Imprint

De website  wordt beheerd door Alphabet Belgium Long Term Rental nv. 
Referenties naar  “Alphabet”, “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar Alphabet Belgium Long Term Rental nv, tenzij anders aangegeven. 

Alphabet Belgium Long Term Rental N.V.
Ingberthoeveweg 6, 2630 Aartselaar

Legal representatives:
Erik Swerts, Federico Nordenstahl en Raoul van der Meeren
Commercial Registry: RPR/RPM Antwerpen,  FSMA 62052.
Value-added tax identification no.: BE 0438.973.597

Juridische bepalingen Alphabet

Door het verkrijgen van toegang tot deze website van Alphabet Belgium Long Term Rental NV en Alphabet Belgium NV (hierna samen aangeduid als 'Alphabet) alsmede de hierin vervatte materialen en gegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Hetzelfde geldt voor websites van overige bedrijven in BMW AG (hierna samen aangeduid als 'de BMW-bedrijven') waarnaar wordt verwezen of waarvoor een link aanwezig is.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening met betrekking tot (financiële) producten en diensten van Alphabet. Aan gebruikers wordt meegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt verwezen of waarvoor een link aanwezig is, niet door Alphabet wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van deze informatie met betrekking tot prijsopgaves, berekeningen van de kosten van leasebedragen of andere berekeningen en enige aansprakelijkheid voor fouten of omissies hierin wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Alphabet en de BMW-bedrijven dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van eventuele andere internetsites die een link hebben met een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Alphabet of de BMW-bedrijven deze site of eventuele producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijven en/of goedkeuren. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gekoppelde internetsites vindt op eigen risico plaats; Alphabet en de BMW-bedrijven aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Alphabet behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op ieder moment te beëindigen.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt 'in de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Voorzover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden. Alphabet geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

De inhoud van deze site valt onder het auteursrecht en de verdere bescherming van intellecuteel eigendom. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Alphabet of haar licentiegevers. Het is gebruikers niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven, te bewerken of hergebruiken op andere sites, of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Alphabet.

De eigendom van handelsmerken, service-merken en logo's ('merken') die op deze site en/of op enige andere website van BMW-bedrijven voorkomen berust bij die BMW-bedrijven. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alphabet of het desbetreffende BMW-bedrijf.

------------------------------------------------------------------

Disclaimer Fleet Agent

Vrijblijvende prijsopgave

Alphabet geeft echter geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze vrijblijvende offerte. Hoewel Alphabet tracht te verzekeren dat de vrijblijvende offerte juist en nauwkeurig is, kan Alphabet deze juistheid en nauwkeurigheid niet garanderen en kan Alphabet niet voorkomen dat door hiertoe onbevoegde derden informatie wordt toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Alphabet wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die in de vrijblijvende offerte voorkomen.

Prijsopgaves die in de vrijblijvende offerte worden gedaan zijn het resultaat van de door u ingevoerde gegevens. Dergelijke prijsopgaves verplichten Alphabet tot niets. Alphabet is alleen gebonden aan de overeenkomst die ze heeft afgesloten met haar klant.

Alphabet wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg- of bijzondere schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze samenhangt met het gebruik maken van de vrijblijvende offerte.

Uw paswoord is uniek voor je account en zorgt er voor dat het beschermd is tegen gebruik door onbevoegden. Alphabet is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of op andere wijze bekend gemaakte paswoorden. Bescherm daarom je paswoord en deel het niet met anderen.

------------------------------------------------------------------

Alphabet Belgium Long Term Rental nv
Ingberthoeveweg 6, 2630 Aartselaar

BTW - BE 0438 973 597
Ondernemingsnummer - 0438.973.597
RPR/RPM Antwerpen
FSMA: 62052 A

E-mail info@alphabet.be
Tel. +32 (0)3 450 18 18
Fax +32 (0)3 457 41 31

Privacy Statement

De hoge eisen die u  van ons verwacht ten aanzien van onze producten en diensten vormen voor ons de richtlijn hoe wij om moeten gaan met uw (persoons)gegevens. Wij streven ernaar de basis te leggen voor een vertrouwelijke zakelijke relatie met onze (potentiële) klanten, partners en mobiliteitsgebruikers deze ook te behouden. We hechten veel waarde aan de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Daarom zullen wij uw gegevens zorgvuldig verwerken en gebruiken voor specifieke doeleinden, die overeenstemmen met de door u gegeven toestemming en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming.
 

Privacy statement Alphabet Belgium Long Term Rental N.V.
Alphabet Belgium Long Term Rental NV is een dienstverlener in bedrijfsmobiliteit. In die hoedanigheid verwerken wij gegevens van personen. De meeste gegevens die wij verwerken hebben te maken met het aanbieden van onze mobiliteitsoplossingen aan klanten. Zoals, bij wijze van voorbeeld, de mogelijkheid tot leasen van een auto, LCV of zelfs een fiets en de bijhorende diensten, maar ook het verstrekken van een mobiliteitskaart en verhuur van auto’s. Daarbij ontvangen en verwerken wij persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van klanten, hun werknemers en bestuurders of vertegenwoordigers van (mogelijke) zakelijke partners. In geval van B2E (business to employee) verwerken wij ook gegevens van private lease klanten. Dit statement is van toepassing op persoonlijke gegevens die wij ontvangen van en over deze individuen.

De verwerking van uw gegevens begint al bij het aanvraagproces voor een mobiliteitsoplossing, met name het maken van een offerte en de eventueel daaruit volgende bestelling. Hiervoor krijgen wij gegevens van uw werkgever of van u zelf. Daarna volgen er nog momenten waarbij uw gegevens worden verwerkt, bij wijze van voorbeeld indien uw voertuig betrokken is bij een ongeval, indien schade gerepareerd moet worden of als wij verkeersboetes voor uw voertuig ontvangen.
Ook voor onze aanvullende diensten, zoals het verstrekken van een tankkaart, mobiliteitskaart, pechverhelping en autoverhuur verwerken wij uw gegevens.

Wij begrijpen dat het gebruik van uw gegevens uw vertrouwen vereist. We zullen daarom de hoogst mogelijke gegevensbescherming standaarden hanteren en uw gegevens alleen gebruiken voor duidelijk beschreven doeleinden en in overeenstemming met uw gegevensbeschermingsrechten.

Dit privacy statement beschrijft in de volgende secties hoe Alphabet Belgium Long Term Rental N.V., de persoonsgegevens van haar (potentiële) klanten, zakelijke partners en mobiliteitsgebruikers verzamelt, verwerkt en gebruikt.

 

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?
Zoals gedefinieerd in de algemeen geldende privacy wetgeving is Alphabet Belgium Long Term Rental NV, gevestigd op Ingberthoeveweg 6, 2630 Aartselaar (hierna Alphabet en/of wij en/of ons), verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
Naast bovenstaand adres heeft Alphabet vestigingen in Aartselaar en Zaventem. 
Alphabet International is de moedermaatschappij van Alphabet, en maakt (net als Alphabet zelf) dele uit van de BMW Group. Op basis daarvan kan het zijn dat wij delen met beide. 
Alphabet is verantwoordelijk voor al uw gegevens die worden verwerkt via de websites www.alphabet.be, www.alphabet-used-cars.be ons klantportaal www.fleetagent.be en onze app AlphaGuide. Alphabet verwerkt uw gegevens ook als deze worden doorgegeven door Sales of Service Partners voor zover wordt voldaan aan de vereisten betreffende de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming die daarvoor gelden.
Service partners zoals garages, pechverhelping, dealervestigingen en dergelijke zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u aan hen ter beschikking stelt op het gebeid van dienstverlening. Dit geldt ook voor de gegevens die verwerkt worden via de website www.alphabet.carsquare.be. Service partners verwerken uw gegevens ook indien deze door Alphabet worden doorgegeven en voor zover wordt voldaan aan de vereisten betreffende de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming die daarvoor gelden.
In deze informatie over gegevensbescherming wordt tevens de wijze van verwerking van uw gegevens door Service partners beschreven. Het is echter mogelijk dat deze Service partners andere persoonsgegevens verzamelen en hun eigen informatie over gegevensbescherming hebben. In dat geval kunt u de manier waarop uw gegevens worden gebruikt, afleiden uit de informatie over gegevensbescherming van de desbetreffende service partner. 

Wanneer verzamelt en verwerkt  Alphabet uw persoonsgegevens?
Alphabet verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:
•    Wanneer uw werkgever Alphabet gebruikt als dienstverlener in bedrijfsmobiliteit en deze uw gegevens aan ons heeft doorgegeven voor de afname van mobiliteitsoplossingen;
•    Wanneer u rechtstreeks mobiliteitsoplossingen van ons afneemt;
•    Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via onze website, via Fleet Agent of via één van onze medewerkers omdat u geïnteresseerd bent in onze mobiliteitsoplossingen of indien u vragen hebt;
•    Wanneer u gebruik maakt van de AlphaGuide app;
•    Wanneer u informatie aanvraagt over onze producten en diensten (bijv. voor een prijs aanvraag);
•    Wanneer u reageert op onze marketing acties bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens online op een van onze websites verstrekt;
•    Wanneer uw persoonsgegevens naar ons worden doorgestuurd door Sales Partners of derden indien en voor zover wordt voldaan aan de vereisten voor naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming; Bijvoorbeeld als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking, u geen bezwaar hebt aangetekend tegen het doorsturen van uw gegevens;
•    Wanneer wij in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens in verband met onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, pechverhelping, schadebeheer, verzekerings-informatie, mobiliteit of brandstofverbruik ontvangen van onze service partners; 
•    Wanneer wij gegevens over verkeers- en parkeerboetes ontvangen die op u betrekking hebben.
Wij vragen u vriendelijk om ons te helpen om uw gegevens up-to-date te houden door ons op de hoogte te houden van wijzigingen in uw (contact)gegevens of voorkeuren. Als klant of mobiliteitsgebruiker kan u dit doen via uw persoonlijke pagina op ons klantportaal Fleet Agent.
Indien u informatie verstrekt namens iemand anders, moet u ervoor zorgen dat de betrokkene vooraf dit privacy statement ontvangen heeft. 

Welke gegevens over u kunnen worden verzameld?
De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld via uw werkgever, via uzelf of via onze Sales/Service Partners. Onder “Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?” kan u een gedetailleerd overzicht van de gegevens die verwerkt worden per mobiliteitsoplossing terugvinden.
-    Contactgegevens     Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email adres, werkgever.
-    Contract gegevens     Contract nummer, het offerte nummer, leasebedrag, VIN-nummer, nummerplaat, lease elementen.
-    Financiële gegevens     IBAN gegevens, mandaat nummer ingeval van domiciliering.
-    Biologische data     Geboortedatum, geslacht.
-    Biografische data     Grootte van het huishouden, beroepssituatie.
-    Transactie gegevens     Onderhoud gegevens, brandstofverbruik, schadegegevens, interactie met driversdesk en of sales support (uw verzoeken en klachten), deelname aan marktonderzoeken).
-    Gegevens met betrekking tot uw online account     Login informatie met betrekking tot Fleet Agent.
-    Gebruik van website en communicatie     Informatie over hoe u de website gebruikt en of u berichten van ons opent of doorstuurt, inclusief gegevens die zijn verzameld door middel  van cookies. Meer informatie over Cookies vindt u hier (link naar Cookies paragraaf of statement toevoegen).
-    Gegevens in verband met het toetsen van uw kredietwaardigheid en identiteit Gegevens om uw identiteit vast te stellen (bijv. rijbewijs), ten aanzien van kredietwaardigheid in het geval van B2E gegevens zoals een loonstrook; informatie over fraude, strafbare feiten, verdachte transacties, PEPs en sanctielijsten die uw gegevens bevatten. 
-    Gegevens in verband met het gebruik van Alphabet Apps en services     Gegevens over uw gebruik van de apps van Alphabet (op uw mobiele telefoon) zoals AlphaGuide en AlphaCity.
-    Gegevens ten behoeve van lokalisering van het voertuig     Gegevens over de locatie van uw voertuig of mobiele apparaat. Indien van toepassing  kan  Alphabet deze gegevens ontvangen  en gebruikt het deze gegevens in overeenstemming met de gedetailleerde beschrijvingen van de respectievelijke diensten en de veiligheidsmaatregelen voor locatiegegevens.
Alphabet heeft geen toegang tot de operationele gegevens in het voertuig, gegevens met betrekking tot comfort en infotainment. Indien u inzage wilt in deze gegevens kunt u contact opnemen met het merk van uw wagen, de contact gegevens kan u terug vinden in de respectievelijke privacy statement van desbetreffende merken. 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?
Alphabet zal uw gegevens alleen verwerken wanneer dit nodig is voor het aangaan van een overeenkomst en de bijhorende dienstverlening. Wij verwerken uw gegevens op basis van volgende rechtsgronden in de volgende gevallen:

Rechtsgrond

Verwerking doeleinden

Omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Om te reageren op bindende verzoeken van autoriteiten of regelgevende partijen.

Omdat dit nodig is voor het aangaan van een overeenkomst of voor de uitvoering van deze overeenkomst.

Het beoordelen van uw krediet waardigheid.

Voor het afleveren van de mobiliteitsoplossing, het correct afhandelen van onderhoud en herstellingen volgens de overeenkomst.

Omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (dit is alleen van toepassing als uw belangen niet zwaarder wegen dan die van ons in afzonderlijke gevallen).

Het opsporen van fraude en criminele activiteiten om ons bedrijf en de samenleving te beschermen tegen criminaliteit en de gevolgen ervan.

 

Omdat we daar toestemming van u voor hebben gekregen.

Marketing – om uw nieuws en aanbiedingen toe te sturen.

Onderzoek en ontwikkeling van onze producten en diensten om nog betere diensten te leveren door middel van bevragingen (tevredenheids-onderzoeken).

Alle gebruiken waarbij we uw toestemming nodig hebben staan beschreven in uw voorkeur dashboard op Fleet Agent waar u ten allen tijde uw voorkeur kan aanpassen.

Alphabet cookie policy

 

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestanden die internetinstellingen opslaan. Bijna elke website maakt gebruik van cookies. Ze worden gedownload bij uw eerste bezoek aan de website. De volgende keer dat u de website opent met hetzelfde apparaat, worden de cookies samen met de erin opgeslagen informatie teruggestuurd naar de website die ze heeft geplaatst (first-party cookie) of naar een andere website waartoe ze behoren (third-party cookie). Zo kan de website eerdere bezoeken met deze browser detecteren en in bepaalde gevallen de getoonde inhoud aanpassen. Sommige cookies zijn bijzonder nuttig omdat ze uw gebruikerservaring verbeteren wanneer u een website opent die u al meermaals hebt bezocht. Als u hetzelfde apparaat en dezelfde browser gebruikt, onthouden cookies bijvoorbeeld uw voorkeuren en de manier waarop u de site gebruikt, en tonen ze aanbiedingen die beter zijn afgestemd op uw persoonlijke interesses en behoeften. Afhankelijk van hun functie en doelstelling kunnen cookies onderverdeeld worden in vier categorieën*: Onmisbare cookies, performantiecookies, functionele cookies en cookies voor marketingdoeleinden.
 

Uw cookie-instellingen op deze website
 

Cookies waarvoor geen toestemming op deze website vereist is ("strikt noodzakelijke" cookies)

Onmisbare cookies, ook wel ‘strikt noodzakelijke’ cookies genoemd, bieden functies die onmisbaar zijn om gebruik te kunnen maken van de website. Deze zogenaamde ‘first-party cookies’ worden uitsluitend door Alphabet gebruikt. Ze worden alleen tijdens de huidige browsersessie op uw apparaat opgeslagen. Wanneer u van de ene site naar de andere gaat, zorgen deze onmisbare cookies bijvoorbeeld voor de overschakeling van http naar https, om een veiligere gegevensoverdracht te garanderen. Dergelijke cookies houden bovendien uw cookievoorkeuren bij voor onze website. Voor het gebruik van onmisbare cookies is uw toestemming niet vereist.

Het gebruik ervan kan niet worden uitgeschakeld via de functie op deze site. Over het algemeen kunt u cookies op elk moment uitschakelen in uw browser.

Op de Alphabet-websites gebruiken we ook twee functionele cookies: 1. om uw taalkeuze op te slaan en te onthouden en 2. om uw keuze te bewaren en op te slaan in onze LCV-tool. Meer informatie vindt u in de onderstaande lijst.

 

Voorbeelden van  cookies zonder consent: 

Eerste partij cookies         Doel    Vervaldatum       Categorie*
Cookie-agreed     De cookierichtlijn reguleert dat bezoekers moeten worden geïnformeerd als cookies op een website worden gebruikt. Deze cookie slaat de instemming van de bezoekers hiermee op. (Alleen website content managers)   101 dagen     Essential cookies
cookie-agreed-be     De cookierichtlijn reguleert dat bezoekers moeten weten of cookies op een website worden gebruikt. Deze cookie slaat de instemming van de bezoekers hiermee op. (Normale website bezoekers)   101 dagen     Essential cookies
Session Cookie: Backend     Onthoud de login van een gebruiker om ervoor te zorgen dat hij ingelogd blijft. (Alleen website content managers)   24 dagen     Essential cookies
toolbar     Onthoud de door de gebruiker gekozen werkbalkoriëntatie voor het volgende bezoek. (Alleen website content managers)   1 jaar     Essential cookies
toolbarActiveTab     Slaat staten op voor CMS Admin-backend-menu voor het volgende bezoek. (Alleen website content managers)   1 jaar     Essential cookies
Drupal.visitor.set_locale     Onthoud de taalkeuze van een bezoeker om hem bij zijn volgende bezoek dezelfde taal te laten zien. (Website content managers & normale website bezoekers)   1 jaar     Functional cookies
Session Cookie: LCV     Onthoud de LCV-keuze van een bezoeker om LCV wagen informatie op te slaan, omdat dit informatie is voor volgende bezoeken. (Normale website bezoekers)   24 dagen    

Functional cookies

 

Cookies waarvoor toestemming vereist is op deze website

Cookies die niet onmisbaar zijn voor het gebruik van de website conform de bovenstaande definitie, maar wel belangrijke taken uitvoeren. Zonder deze cookies zijn bepaalde functies die zorgen voor een aangename gebruikerservaring, zoals vooraf ingevulde formulieren, niet langer beschikbaar. Uw instellingen kunnen niet worden opgeslagen en moeten bijgevolg op elke pagina opnieuw opgevraagd worden. Bovendien kunnen we u geen gepersonaliseerde aanbiedingen tonen. 

Alphabet integreert ook content van derden in zijn website, zoals Facebook-diensten of YouTube-video’s. In principe kunnen deze derden cookies instellen tijdens uw bezoek aan de website van Alphabet en zien ze bijvoorbeeld dat u een van onze websites geopend hebt. Breng een bezoek aan de website van deze derden voor meer informatie over de manier waarop ze cookies gebruiken. Als u zich voorgenomen hebt om nooit cookies te aanvaarden waarvoor uw toestemming vereist is of om uw gegeven toestemming in te trekken, dan kunt enkel gebruikmaken van die functies van de website waarvoor we gegarandeerd geen cookies gebruiken. In dat geval hebt u geen toegang tot delen van onze website waar het technisch mogelijk is om content van derden te integreren en third-party cookies te gebruiken. U krijgt hiervan een melding. Wenst u toch toegang tot deze content, dan hebben wij uw toestemming nodig voor het gebruik van cookies waarvoor toestemming vereist is. U kunt uw toestemming geven via de daartoe voorziene functie op onze website.

 

Klik hieronder voor uw cookie-instellingen:

Voorbeelden/ lijst van cookies die consent vragen:
 

Consent vereisende cookies       Doel       Vervaldatum       Categorie*
_ga     Onderscheid bezoekers om analytische redenen. (Website content managers & normale website bezoekers)     2 jaar     Performance cookies
_gid     Onderscheid bezoekers om analytische redenen. (Website content managers & normale website bezoekers)     24 uur     Performance cookies
_gat     Throttle request rate (Website content managers & normal website visitors)         1 minuut     Performance cookies

* Categorieën

Afhankelijk van hun functie en doelstelling kunnen cookies onderverdeeld worden in vier categorieën*: Onmisbare cookies, performantiecookies, functionele cookies en cookies voor marketingdoeleinden.

Onmisbare cookies

Onmisbare cookies zijn vereist voor de navigatie en het gebruik van de functies van een website. Zonder deze cookies zijn bepaalde functies niet beschikbaar, zoals het bewaren van uitgevoerde acties tijdens uw bezoek (bv. ingevoerde tekst of configuratie van voertuigen), ook wanneer u verschillende pagina’s van de website bezoekt.

 

Functionele cookies

Dankzij functionele cookies kan een website eerder ingevoerde informatie onthouden (bv. gebruikersnaam, locatie) en biedt hij u een verbeterde en gepersonaliseerde gebruikerservaring. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om u bepaalde functies aan te bieden, zoals het afspelen van video’s. Deze cookies verzamelen anonieme gegevens en houden dus niet bij wat u doet op andere websites.

 
Performantiecookies

Performantiecookies verzamelen informatie over het gebruik van een website, bijvoorbeeld welke pagina’s door gebruikers het vaakst worden bezocht en welke pagina’s een foutmelding genereren. Deze cookies slaan geen informatie op waarmee de gebruiker geïdentificeerd kan worden. De verzamelde informatie wordt samengevoegd en is anoniem. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de website efficiënter te maken en dus de gebruikerservaring te optimaliseren.

 
Cookies voor marketingdoeleinden

Cookies voor marketingdoeleinden worden gebruikt om specifieke gebruikers relevante reclame te tonen afgestemd op hun interesses. Ze worden bovendien gebruikt om het aantal weergaven van een reclame te beperken en de efficiëntie van campagnes te meten. Ze registreren uw gegevens, ook al hebt u de website niet bezocht. Deze informatie kan doorgegeven worden aan derden, bijvoorbeeld adverteerders. Cookies voor een verbeterd bereik van doelgroepen en reclame zijn vaak gekoppeld aan paginafuncties van derden.
 

Gebruik van cookies op www.alphabet.be

Net zoals de meeste andere websites die u bezoekt, gebruikt www.alphabet.be cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, zowel bij een eenmalig bezoek aan de website als bij terugkerende bezoeken. Zo kunt u vlot navigeren tussen de verschillende pagina’s, uw favorieten opslaan, communiceren via sociale netwerken als Facebook of Google+ en gebruikmaken van Google Maps.

Cookies worden ingesteld door onze website (first-party cookies) of door andere websites waarvan content getoond wordt op onze website (third-party cookies). Onze ‘Parts-website’ bevat bijvoorbeeld knoppen waarmee gebruikers content kunnen delen met hun vrienden via sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze derden kunnen cookies instellen als u onze website bezoekt terwijl u aangemeld bent bij hun site. Alphabet heeft geen invloed op de cookie-instellingen van deze websites. Breng een bezoek aan de websites van deze derden voor meer informatie over de manier waarop ze cookies gebruiken.
 

Cookies beheren en verwijderen

Met de Cookie Switcher kunt u cookies weigeren of toestaan waarvoor uw toestemming vereist is. U kunt ook cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen. In de meeste browsers kunt u alle cookies toestaan of weigeren of slechts bepaalde soorten cookies toestaan. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie over hoe u cookies kunt beheren en verwijderen. Als u het cookiegebruik inperkt, kunt u echter geen gebruik maken van alle interactieve functies op onze website.

Wijzigingen aan ons Cookiebeleid

Alphabet kan deze verklaring indien nodig wijzigen of bijwerken (laatste update 23 mei 2018) naar aanleiding van klantenfeedback of als gevolg van wijzigingen aan onze producten en diensten. Neem deze dus geregeld opnieuw door. Wanneer we deze verklaring bijwerken, passen we de datum van de laatste update aan.

Hi, I am Alphie. How can I help you?