Przejdź do zawartości

Szkody komunikacyjne

W Alphabet staramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje wątpliwości i potrzeby.

Poniżej znajdziesz listę najczęściej pojawiających się pytań związanych ze szkodami komunikacyjnymi.

Uwaga! Zmiana przepisów od 1 października 2018 r.

 

Od 01 października 2018 r. obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która znosi karę za użytkowanie pojazdu i brak posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia polisy OC.  W przypadku kontroli drogowej ważność dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC zostanie zweryfikowana przez Policję w bazie CEPIK.

Co w świetle nowych przepisów powinienem zrobić w przypadku kolizji, szczególnie gdy jestem poszkodowanym?
 • Należy zebrać, tak jak do tej pory, dane sprawcy oraz spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym
 • Ważność polisy OC sprawcy można zweryfikować na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego www.ufg.pl  
 • Jeśli nie ma możliwości weryfikacji czy sprawca ma ważną polisę OC, należy wezwać Policję na miejsce zdarzenia
Kiedy powinienem powiadomić Alphabet o uszkodzeniu pojazdu?

Zgłoszenia szkód powinny być dokonywane niezwłocznie po ich powstaniu lub zauważeniu szkody.

Jakie mogą być konsekwencje za opóźnienie w zgłoszeniu szkody do Alphabet?

Opóźnienie w zgłoszeniu szkody może skutkować ograniczeniem lub odmową ubezpieczyciela za szkodę. Zgłoszenie szkody w krótkim czasie przed planowana datą zakończenia kontraktu może uniemożliwić jej obsługę i naprawę, a tym samym rozliczenie jej w ramach kosztów zużycia ponadnormatywnego pojazdu.

Chciałbym zgłosić powstałą na pojeździe szkodę — co muszę zrobić?

Zgłoszenia możesz dokonać kontaktując się z numerem Alphabet Assistance 24h lub poprzez dedykowany formularz zgłoszenia szkody.

Gdzie odnajdę numer do Alphabet Assistance 24h?

Numer telefonu do Alphabet Assistance 24h można odnaleźć w pakiecie informacyjnym przekazanym przy wydaniu pojazdu np. karcie kierowcy i na naklejce informacyjnej oraz w aplikacji AlphaGuide.

Czy poza zgłoszeniem faktu uszkodzenia pojazdu do Alphabet muszę dokonać zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela.

Zgłoszenia szkody z polisy AC samochodu dokonuje firma Alphabet Polska. Kierowca samochodu powinien zgłosić szkodę do właściwego ubezpieczyciela sprawcy szkody odnotowując nadany numer. Wskazany przez Alphabet Polska warsztat może udzielić pomocy przy zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela sprawcy szkody. 

Zgłoszenia szkody z polisy OC Kierowca powinien zgłosić samodzielnie do Ubezpieczyciela sprawcy przy udziale wskazanego przez Alphabet Polska warsztatu.

W przypadku kiedy Alphabet Polska nie prowadzi obsługi szkód dla Twojego samochodu otrzymasz upoważnienie pozwalające na procesowania danego zgłoszenia. W tym celu wystarczy wysłać zapytanie na szkody@alphabet.pl.

Czy można zgłosić szkodę przez aplikację mobilną?

Tak – w tym celu można skorzystać z aplikacji AlphaGuide.

Gdzie mogę naprawić szkodę?

Po dokonaniu zgłoszenia szkody do Alphabet zostanie przydzielony i wskazany warsztat/ dostawca dedykowany do obsługi i naprawy szkody.

W jakim terminie/ kiedy będzie realizowana naprawa szkody?

Jeżeli pojazd nie został odholowany po zdarzeniu, przydzielony do obsługi szkody podczas zgłoszenia dostawca lub warsztat skontaktuje się z użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji oraz terminu naprawy - z reguły nie dłużej niż w przeciągu 5 dni roboczych.

Co zrobić jeśli warsztat nie skontaktował się ze mną w sprawie likwidacji szkody?

Sprawdź czy otrzymałeś powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia szkodowego przez Alphabet ze wskazaniem warsztatu.

Wyślij zapytanie / zgłoszenie w przedmiotowej sprawie na adres szkody@alphabet.pl

Jakie dokumenty muszę przekazać do zlikwidowania szkody z ubezpieczenia?

Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do przygotowania następujących dokumentów do przeprowadzenia likwidacji szkody:

 • wypełniony i podpisany formularz / druk zgłoszenia szkody (AC lub OC), który otrzymasz od Alphabet lub podczas wizyty w warsztacie,
 • inne dokumenty np. wyciąg danych z prawa jazdy, oryginał oświadczenia sprawcy o winie, notatka lub protokół policji z miejsca zdarzenia,

Przekazanie dokumentów jest podstawą do rozpatrzenia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela za szkodę.

Gdzie mogę otrzymać odpowiedni druk zgłoszenia szkody do wypełnienia?

Druk zgłoszenia szkody otrzymasz w serwisie lub jeżeli podałeś swój adres mailowy podczas zgłoszenia szkody, zostanie wysłany do Ciebie e-mailem.

Komu powinienem przekazać przygotowane dokumenty potrzebne do likwidacji szkody i naprawy pojazdu?

Pracownikowi warsztatu obsługującemu naprawę pojazdu.

Kto wykonuje oględziny pojazdu na okoliczność szkody?

Oględziny wykonuje wskazany przez Alphabet warsztat lub przedstawiciel ubezpieczyciela, który może kontaktować się z użytkowaniem pojazdu w tej sprawie. Wykonanie oględzin pojazdu przez uprawnionego rzeczoznawcę jest podstawą do rozpatrzenia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela za szkodę.

Czy i kiedy muszę powiadomić policję o szkodzie?

Kradzież pojazdu lub jego elementów, a także szkody o charakterze umyślnym (np. akty wandalizmu, włamanie do pojazdu) użytkownik pojazdu winien zgłosić na policję w czasie 12 godzin od momentu zauważenia uszkodzenia, odnotowując i podając dane jednostki policji na druku zgłoszenia szkody.

Co w sytuacji, w której jestem stroną poszkodowaną w szkodzie?

Prosimy o ustalenie i uzyskanie danych sprawcy szkody w tym numeru i okresu obowiązywania polisy OC, nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego oraz oświadczenia o winie. Dotyczy to także uszkodzeń pojazdu powstałych z winy np. zarządcy drogi, administratora budynku, myjni samochodowej. W sytuacjach spornych prosimy koniecznie wezwać policję i uzyskać notatkę z miejsca zdarzenia. Na podstawie zgromadzonych informacji Alphabet Polska będzie mogło zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Gdzie odnajdę wzór wspólnego oświadczenia o szkodzie?

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym znajduje się w pakiecie dokumentów przekazanych przy wydaniu pojazdu. Może ono również zostać spisane w całości odręcznie. Powinno ono obejmować okoliczności powstania szkody oraz zakres uszkodzeń pojazdu a także dane sprawcy szkody, oświadczenie o winie, nazwę ubezpieczyciela oraz numer polisy sprawcy.

Chciałbym sprawdzić czy pojazd sprawcy miał ważne ubezpieczenie w momencie zdarzenia. Jak to zrobić?

Weryfikacji możesz dokonać za pośrednictwem strony UFG.

Czy i od kiedy oraz na jaki okres przysługuje mi auto zastępcze przy likwidacji szkody?

Samochód zastępczy przysługuje Ci maksymalnie na czas naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż wynika to z umowy z Alphabet Polska. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu auto zastępcze przysługuje maksymalnie na okres 30 dni od zdarzenia i nie dłużej niż na czas trwania kontraktu. Przypominamy, iż w celu uniknięcia dodatkowych kosztów samochód zastępczy powinien zostać zwrócony w dniu zakończenia naprawy lub gwarancji jego udostępnienia, w stanie wynikającym z normalnej eksploatacji oraz z taką samą ilością paliwa, jak w momencie jego wydania. Zwrot auta zastępczego można umówić za pośrednictwem Alphabet Assistance 24h.

Gdzie może odbyć się naprawa szkody samochodu elektrycznego?

Naprawa szkody samochodu elektrycznego ze względu na jego budowę musi być przeprowadzana przez wskazane przez producenta serwisy posiadające uprawnienia do obsługi samochodów elektrycznych.

Kto autoryzuje koszty naprawy szkody?

Koszty naprawy szkody każdorazowo autoryzuje Alphabet Polska oraz ubezpieczyciel w przypadku napraw finansowanych z polis ubezpieczeniowych.

Kto poinformuje mnie o zakończeniu naprawy?

Po zakończeniu naprawy serwis kontaktuje się z Tobą, żeby ustalić termin zwrotu naprawionego samochodu.

Szkoda całkowita / kradzież pojazdu – jakie mam dodatkowe obowiązki?

Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać do Alphabet za potwierdzeniem odbioru wszystkie posiadane dokumenty i przynależności pojazdu tzn.:

 • dowód rejestracyjny (dla szkód całkowitych i kradzieży pojazdu) lub oryginał pokwitowania zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję (dla szkód całkowitych),
 • zaświadczenie wystawione przez policję o kradzieży dowodu rejestracyjnego wraz z pojazdem (dla kradzieży pojazdu),
 • zaświadczenie z policji o dokonanym zgłoszeniu z podanym nr VIN pojazdu (dla kradzieży pojazdu),
 • oryginał potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC,
 • komplet kluczyków wydanych do pojazdu lub pokwitowanie zatrzymania kluczyków przez policję;
 • książki - serwisową/ obsługową;

UWAGA: Kradzież pojazdu z dokumentami lub kluczami pojazdu może skutkować brakiem odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę

Zauważyłem uszkodzenie lakieru, które nie jest następstwem szkody - co powinienem zrobić?

Prosimy o wizytę w autoryzowanym serwisie producenta pojazdu celem rozpatrzenia naprawy gwarancyjnej.

W trakcie wizyty należy posiadać i przedstawić uzupełnioną książkę serwisową pojazdu.

Jeśli na reklamowanym elemencie nie była usuwana szkoda komunikacyjna oraz nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych, kierowca powinien udać się do autoryzowanego serwisu celem naprawy gwarancyjnej. Podczas wizyty należy mieć ze sobą książkę serwisową samochodu.

Jeśli na elemencie była usuwana szkoda komunikacyjna prosimy o wykonanie zdjęcia usterki i kontakt mailowy na adres szkody@alphabet.pl

W jakich sytuacjach powinienem poprosić o holowanie pojazdu po szkodzie?

Holowanie pojazdu uzasadnione jest w sytuacji uszkodzenia pojazdu, które powoduje jego unieruchomienie lub brak możliwości kontynuacji jazdy w sposób bezpieczny i zgodny z prawem np. uszkodzenie szyby czołowej, oświetlenia zewnętrznego, lewego lusterka pojazdu. W tym celu skontaktuj się z Alphabet Assistance, które zweryfikuje uprawnienie do przedmiotowego świadczenia.

Jak przebiega proces likwidacji szkody i naprawy samochodu?

Po zarejestrowaniu Twojego zgłoszenia, Alphabet Polska informuje ubezpieczyciela o szkodzie i wysyła zlecenie naprawy do warsztatu. Warsztat skontaktuje się z Tobą i ustala termin naprawy, jeżeli pojazd nie był holowany po zdarzeniu. Następnie serwis przekazuje zgoromadzone dokumenty do ubezpieczyciela i po uzyskaniu akceptacji zakresu oraz kosztów, przystępuje do naprawy. Po jej zakończeniu serwis kontaktuje się z Tobą, żeby ustalić termin zwrotu naprawionego samochodu.

W wyniku szkody komunikacyjnej został zatrzymany dowód rejestracyjny pojazdu – co powinienem zrobić?

Pod warunkiem, że będzie realizowana naprawa pojazdu prosimy przekazać oryginał pokwitowania zatrzymania dowodu rejestracyjnego do warsztatu. Dowód rejestracyjny zostanie przekazany wraz z pojazdem po zakończonej naprawie.

Za jakie uszkodzenia/zdarzenia ubezpieczyciel może ograniczyć lub nie przyjąć odpowiedzialności?

Ubezpieczyciel może nie przyjąć lub ograniczyć odpowiedzialność jeżeli np.:

 • przekroczono termin zgłoszenia szkody, a miało to wpływ na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • odnotowano niezgodność zakresu uszkodzeń z okolicznościami wskazanymi w druku zgłoszenia szkody,
 • na naprawianym elemencie pojazdu odnotowano uszkodzenia niezwiązane ze szkodą,
 • samochód nie posiadał ważnego badania technicznego na dzień wystąpienia szkody,
 • kierowca nie posiadał uprawnień do poruszania się pojazdem,
 • sprawca szkody nie został ustalony,
 • wartość netto szkody nie przekracza franszyzy integralnej lub redukcyjnej ubezpieczenia AC
 • nie przekazano wymaganych dokumentów (np. wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia szkody),
 • uszkodzenia pojazdu mają charakter eksploatacyjny, błędu pilotażu (np. korozja, zatankowanie niewłaściwego paliwa, uszkodzenie silnika w wyniku zassania wody),
 • nie dokonano zgłoszenia zdarzenia na policję, a była taka konieczność,
 • inne/ pozostałe wykluczenia odpowiedzialności wyszczególnione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia pojazdu
Umowa z Alphabet nie obejmuje obsługi w zakresie likwidacji i rozliczania szkód komunikacyjnych - co muszę zrobić?

Prosimy o dokonanie zgłoszenia szkody do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego i ubezpieczeniowego i przesłanie na adres szkody@alphabet.pl wypełnionego formularza zgłoszenia szkody.

Alphabet Polska zarejestruje zgłoszenie i wystawi jednorazowe upoważnienie do likwidacji szkody. Dzięki niemu będziesz miał możliwość rozliczenia szkody z wybranym przez Ciebie serwisem oraz ubezpieczycielem.