Vidare till huvudinnehåll

Hantering förmånsbeskattning av trängselskatt

Nytt från och med 1 januari 2018 är att trängselskatter för privata resor nu ska förmånsbeskattas. Detta gäller även för bro-, tunnel- och vägavgifter. Man behöver nu som förare föra körjournal över sina passager, och om de är för privata eller tjänsteresor.

Sedan trängselskatten infördes för drygt tio år sedan har värdet av trängselskatt och andra infrastrukturavgifter ingått i bilförmånen. I budgetpropositionen för 2018 har regeringen lyft ut trängselskatten, broavgifter och andra infrastrukturskatter ur bilförmånen och den privata nyttan av dessa förmåner ska nu beskattas separat.

Ska du rapportera trängselskatt för första gången eller skapa konto i Alphabet Online?
Ta hjälp av vår användarguide som tar dig fram steg för steg.

För dig som förare innebär det att:

Det är din arbetsgivare som bestämmer hur de väljer att hantera denna skattepliktiga förmån som arbetstagare. Så kolla först med din bilansvarige hur du ska göra för att rapportera.

Om din bilansvarig har valt att använda Alphabet Online kan du nu rapportera dina trängselpassager direkt i onlineverktyget. Det gör du genom att komplettera din månatliga kilometerrapportering med en logg över värdet på dina trängselskattepassager. Logga bara in på Alphabet Online och följ instruktionerna i lathunden om hur du redovisar dina passager. Om du inte använder Alphabet Online idag, kan du skapa ett nytt konto.

Det är viktigt att du rapporterar varje månad, annars räknas hela månaden som privat. Du rapporterar preliminärt för den senaste månaden, och har även möjlighet att korrigera eventuell tidigare rapportering från föregående månad.

Det är din arbetsgivare som bestämmer hur de väljer att hantera denna skattepliktiga förmån som arbetstagare.

Eventuell beskattning kommer ske med två månaders förskjutning. Det innebär att de skattepliktiga belopp som tex. uppstår i januari ska beskattas i mars.

För er som arbetsgivare innebär det att:

Om ni väljer att använda Alphabet Online kommer vi att tillhandhålla er med en månadsrapport över de totala trängselskatterna och infrastrukturavgifter, per fordon och månad, månadsrapporten hämtar ni ut via vår onlineportal Alphabet Online.

Förutsatt att föraren har rapporterat sina tjänstepassager i Alphabet Online, kommer rapporten även innehålla de faktiska beskattningsvärdet för förarens privata passager.

Ni som arbetsgivare bestämmer hur ni väljer att förmånsbeskatta era förare. Ni kan förmånsbeskatta era förare för värdet av de skattepliktiga beloppet, eller låta föraren betala hela de skattepliktiga beloppet genom nettolöneavdrag. Förarna får sedan söka kostnadersättning för de passager som uppstått vid tjänstekörning.

Beskattning kommer ske med två månaders förskjutning. Det innebär att ni tex. får er rapport från januari från oss på Alphabet i mars, som underlag för förarens lön i mars.

Från Skatteverket:

Trängselskatt och infrastrukturavgift för broar

I dag finns trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Infrastrukturavgift finns för broar i Sundsvall och Motala.

Inkomståret 2017

Om arbetsgivaren betalar trängselskatt för den anställdes resor mellan bostad och arbetsplats eller övriga privata resor med förmånsbilen, ska den anställde inte skatta särskilt för det. Förmånen av trängselskatt ingår i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Detsamma gäller infrastrukturavgift för broar.

Inkomståret 2018

Från den 1 januari 2018 ingår inte trängselskatten i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Förmån av trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska i stället värderas och beskattas separat. Detsamma gäller infrastrukturavgift för broar.

Som privat körning räknas resor till och från arbetet och alla övriga resor som inte är tjänsteresor.

Arbetsgivaren ska för varje månad beräkna och redovisa förmånen av trängselskatt i arbetsgivardeklarationen. Förmånen är skattepliktig först den andra månaden efter den då en privat passage skett. Arbetsgivaren ska därmed redovisa förmånen med två kalendermånaders förskjutning. Det vill säga, de privata passager som den anställde gjort med förmånsbilen i januari ska redovisas i arbetsgivardeklarationen för lönemånad mars och som lämnas till Skatteverket först i april. Förmånen ska ingå i underlaget för arbetsgivarens skatteavdrag på lönen i mars. Efter inkomstårets slut ska arbetsgivaren redovisa förmånen i kontrolluppgiften för den anställde. I den anställdes inkomstdeklaration tas lön och olika förmåner upp som en klumpsumma. Där blir det alltså ingen separat redovisning för just trängselskatten.

Om du har frågor, är du alltid välkommen att kontakta oss på Alphabet.
Telefon 08-585 360 70
E-post fleetsupport@alphabet.com