Vidare till huvudinnehåll

Trängselskatt

Nya regler för förmånsbeskattning av trängselavgifter

Trängselskatt och förmånsbeskattning

Med de nya reglerna för hur trängselskatt ska förmånsbeskattas behöver du som förare redovisa dina avgiftsbelagda passager. Resor, som passerar avgiftsbelagda passager, från hemmet till arbetsplatsen samt resor för privata ärenden anses som privata resor och dessa ska beskattas. Se bild för hur olika resor definieras.

Kommer jag behöva kunna redovisa underlag över vilka passager som varit i tjänsten respektive privat, ex för min arbetsgivare?

Ja, du behöver fr.o.m. 1 januari komplettera din körjournal med information om de avgiftsbelagda passager du passerat.

Kan jag som förare ta del av detaljerade uppgifter (betalstation, klockslag, datum) om mina passager?

Ja. Med hjälp av registreringsbeviset del 1 för din bil kan du logga in på Transportstyrelsens hemsida och app. Väl där kan du se mer detaljerad information om dina trängselskatter.

Saknar du ditt registreringsbevis? Kontakta oss på fleet.se@alphabet.com eller 08-585 360 70 så beställer vi ett nytt bevis till dig.

Kommer det finnas någon enklare lösning för att hantera redovisning och beskattning mellan mig och min arbetsgivare?

Alphabet arbetar med en förenklad modell där du som förare ska kunna ta del av de totala antalet passager och de totala skattebeloppet per månad ditt fordon belastats med via Alphabets app AlphaGuide. Där ska du också kunna rapportera antalet tjänstepassager utifrån dina körjournalsnoteringar, övriga passager anses då vara privat och ska därför beskattas, beskattningsvärdet kommer proportionerligt beräknas enligt Skatteverkets Förenklade Beräkningsmodell.

Se exempel nedan.

Trängselskatt har för en månad påförts för 80 passager med totalt 1 200 kronor. Den anställde har gjort resor till och från arbetet 15 dagar som medfört 30 passager och resterande passager avser tjänsteresor. Förmånsvärdet för månaden kan beräknas till 30/80 x 1 200 = 450 kronor.

OBS att de är upp till din arbetsgivare att välja vilken modell de vill använda för att hantera redovisning och beskattning.

Hur kommer jag som förare beskattas för mina privata trängselspassager och eventuella infrastrukturavgifter?

Hur trängselskatten hanteras på din lön är upp till din arbetsgivare. Men de två vanligaste lösningarna är:

  • Nettolöneavdrag på hela skattebeloppet och ersättning för tjänsteresor via reseräkning
  • Förmånsbeskattning på den proportionerligt beräknade andelen privata passager av skattebeloppet.
Det är väldigt sällan som att jag åker inom trängselskatt zoner men när jag i framtiden gör det, hur kommer jag få information om att jag gjort det?

Vårt mål är att du i vår app AlphaGuide ska kunna ta del av antalet passager och totalsumman trängselskatter som belastat ditt fordon per månad (Se svar Fråga 2). Dock kommer vi inte kunna tillhandahålla mer detaljerad information (se svar fråga 1), av den anledningen kommer de vara av stor vikt att du själv noterar alla dina passager i din körjournal fr.o.m 1/1- 2018.

Räcker det med att föra logg enbart över det privata passagerna?

Vi rekommenderar att du initialt noterar information om alla dina avgiftsbelagda passager.

Se nedan skrivning från Skatteverket.

”Som komplement till Transportstyrelsens beslut och den anställdes körjournal behöver arbetsgivaren även ett underlag som anger fördelningen av passager i tjänsten respektive privat. En anställd med förmånsbil bör därför som ett komplement i körjournalen efter resan göra en anteckning om gjorda passager. Det ligger i sakens natur att någon exakt antalsberäkning eller fördelning inte alltid kan begäras, t.ex. för en anställd som kontinuerligt under arbetsdagen utför servicearbeten hos kunder i olika stadsdelar. Det finns givetvis inget krav på att en förare under färd ska notera klockslag, betalstation eller trängselskattebelopp, men egna noteringar bör ändå göras i efterhand som ett komplement till körjournalen. En anställd som under aktuell tidsram huvudsakligen har passager under tjänsteresor kan därför lämpligen dagligen notera antalet privata passager, t.ex. om två passager per dag avser arbetsresor. En anställd som huvudsakligen har privata passager kan lämpligen dagligen notera antalet passager som skett under tjänsteresa.”

Kommer förmånsvärdets belopp att minskas fr.o.m. 1:a januari i och med att trängselskatten lyfts ur?

Nej, förmånsvärdet förblir oförändrat.